Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Ändring av del av detaljplan- Ravinen.

Planområdet är beläget vid Sälfjällstorget i Lindvallen.

Ändringen syftar till att möjliggöra för en något större bruttoarea för att redan tillåten höjd samt byggnadarea ska kunna nyttjas fullt ut. För att möjliggöra en inglasad uteplats krävs även en mindre höjning av byggnadsarean.

Granskningsförslaget består av följande handlingar:GranskningssinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

GenomförandebeskrivningPDF

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 26 Februari 2020. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2019:91 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:                                    eller till e-post:

Stadsbyggnadskontoret                                             plan@malung-salen.se                           Malung-Sälens kommun
Box 14                                                                       Ansvarig handläggare:
782 21 Malung                                                          Matilda Bolin

Sidan uppdaterad 2020-01-29 av