Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Ändring av del av detaljplan Sälen by, Östra Sälen 5:23

Planområdet är beläget i Sälens by strax öster om Sälenvägen.

Fastigheten är i gällande detaljplan planlagd för handel och bostäder i högst två våningar plus suterräng.Fastighetsägaren Malungshem AB, vill med planändringen möjliggöra för  ytterligare en våning och därmed tillskapa sex nya lägenheter.

 

Granskningsförslaget består av följande handlingar:

 

GranskningsinformationPDF

Plankarta m planbeskrivningPDF

 


 

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 18 Maj 2018. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2017.402 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:                                      eller till e-post:

Stadsbyggnadskontoret                                               plan@malung-salen.se                         Malung-Sälens kommun
Box 14                                                                          Ansvarig handläggare:
782 21 Malung                                                             Matilda Bolin

Sidan uppdaterad 2018-04-27 av