Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Bostäder inom  Västra Sälen  5:554& del av 5:512 i Lindvallen

Efter samrådet av detaljplan för bostäder inom del av Västra Sälen 7:186 och 5.554 i Lindvallen, som i samrådsförslaget även omfattade ny bebyggelse inom del av Västra Sälen7:186, har nu kommunen beslutat att dela upp det ursprungliga planområdet i två separata detaljplaner inför granskningsskedet. Detaljplanerna får därav även nya uppdaterade benämningar. Denna planhandling avser den södra delen av det ursprungliga planområdet.


Detaljplanen syftar till att möjliggöra att ytterligare bostadshus kan byggas inom Västra Sälen 5:554 genom att utvidga fastigheten något öster- och norrut inom mark som f.n. ägs av Malung-Sälens kommun, Västra Sälen 5:512. Planförslaget medför en exploatering på ytterligare ca 36 lägenheter (ca 55 m2/lgh) motsvarande ca 150 bäddar. de tillkommande husen kommer att styckas av till en egen fastighet.

Granskningsförslaget består av följande handlingar:


GranskningsinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

GrundkartaPDF

VA-kartaPDF

IllustrationskartaPDF

NaturvärdesinventeringPDF


Fastighetsförteckning och samrådsredogörelse finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 10 april 2019. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2017.329 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:                                    eller till e-post:

Stadsbyggnadskontoret                                              plan@malung-salen.se                          Malung-Sälens kommun
Box 14                                                                        Ansvarig handläggare:
782 21 Malung                                                           Matilda Bolin

Sidan uppdaterad 2019-04-10 av