Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Det Centrala Grönområdet - Gammelgårdsområdet

Syftet med planförslaget är att möjliggöra att del av fastigheten Västra Sälen 5:42 samt 10 st sedan tidigare avstyckade större tomter inom Gammelgårdsområdet kan fastighetsbildas och bebyggas med fritidshus. Vidare syftar planförslaget till att möjliggöra utveckling av hotellverksamhet direkt norr om Gammelgårdens Värdshus.

Detaljplanen antogs av KF §: 2019-05-06

 PlankartaPDF

IllustrationskartaPDF

PlanbeskrivningPDF

Fastighetsförteckning, samrådsredogörelse  och utlåtande finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret och skickas vid förfrågan.


Sidan uppdaterad 2019-05-29 av