Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Gusjön 4:69 i Kläppen

Syftet med planförslaget är att ändra markanvändningen till bostadsändamål så att planområdet kan indelas i flera bostadstomter och därmed möjliggöra färre större byggrätter på enskilda tomter.

Planförslaget består av följande handlingar:


GranskningsinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

VA-KartaPDFFastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 12 Februari 2019. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2018.259 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:                                eller till e-post:

Stadsbyggnadskontoret                                         plan@malung-salen.se                             Malung-Sälens kommun
Box 14                                                                    Ansvarig handläggare:
782 21 Malung                                                       Matilda Bolin

Sidan uppdaterad 2019-01-14 av