Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt
  • Eldningsförbud råder

    Det råder nu eldningsförbud i Malung-Sälens kommun!
    Eldningsf...
    Läs mer

Tipsa

Kullen &Backen -Transtrands Kronopark 1:427

Planområdet är beläget ca 200 meter väster om Stöten centrum. Syftet med ändringen är att möjliggöra för uppförande av en hotellbyggnad inom hela fastigheten. Planändringen medför att kvarteret erhåller en byggrätt på 2600 m2 bruttoarea och 910 m2 byggnadsarea. Högsta byggandshöjd höjs från 7,5 meter till 10 meter för att möjliggöra souterrängplan.

Granskningsförslaget består av följande handlingar:

 

GranskningsinformationPDF

Plankarta m planbeskrivningPDFFastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

 

 

 

 

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 16 Juli 2018. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2017.201 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:                                  eller till e-post: Stadsbyggnadskontoret                                            plan@malung-salen.se                            Malung-Sälens kommun
Box 14                                                                       Ansvarig handläggare:
782 21 Malung                                                          Matilda Bolin

 

Sidan uppdaterad 2018-06-20 av