Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Tipsa

Förorenade områden

Ett förorenat område kan vara en byggnad, mark, grundvatten, ytvatten
eller sediment. Många förorenade områden läcker oönskade ämnen med
oacceptabla miljöeffekter som följd.

En förorening räknas det som när halterna av föroreningen påtagligt överskrider bakgrundshalten.

Vad säger lagen?

I första hand är det den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som bidragit till föroreningen som är ansvarig. I samband med att Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 skärptes lagstiftningen kring ansvarsfrågor för förorenade områden. Den som upptäcker en förorening ska genast kontakta Miljökontoret. Att inte göra det kan vara straffbart.

Viktigt att känna till är även att fastighetsägare som köper fastighet efter den 1 januari 1999 är ansvariga för eventuell undersökning och sanering av förorenad mark. Ansvaret kan i vissa fall delas solidariskt mellan flera verksamhetsutövare eller mellan verksamhetsutövare och fastighetsägare.

Det är förbjudet att utan anmälan till Miljönämnden vidta efterbehandlingsåtgärd i ett område som är förorenat. Detta finns reglerat i 28 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Lagstiftning som inte efterlevs rubriceras som miljöbrott och kan leda till åtal.

Miljönämndens uppgift

Miljönämnden är den myndighet som har till uppgift att se till att lagstiftningen, bl. a miljöbalken, efterlevs. Detta sker genom tillsyn och information.

En anmälan som kommer in till Miljönämnden bemöts av ett beslut. Besluten kan innehålla upplysningar/råd som inte föranleder några åtgärder eller vara förenade med olika förelägganden. Miljönämnden har en dialog med ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare och fastställer målen med en eventuell efterbehandling (sanering). Vanliga frågor som behandlas är omfattningen på en markundersökning, vilka parametrar och riktvärden som bör analyseras respektive användas samt till vilka nivåer en sanering ska ske.


Vad ska en anmälan innehålla?

En anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att Miljönämnden ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten, omfattningen och miljöeffekter. Anmälan ska inlämnas i god tid, minst sex veckor innan verksamheten startar. Mer specifikt bör anmälan innehålla bl. a. följande:

 • Ansvarig verksamhetsutövare, fastighetsägare samt organisationsnummer.
 • Anmälare, beställare, kontaktperson (konsult/entreprenör).
 • Gatuadress och fastighetsbeteckning.
 • Situationsplan över området (med förorenat område markerat, ev. även provtagningspunkter om detta finns).
 • Historia kring fastigheten och dess verksamheter.
 • Dagvattenbrunnar samt recipienter i området och dess närhet.
 • Planerad markanvändning. Kod i detaljplan.
 • Typ av förorening och föroreningsrisk ur miljö- och hälsoperspektiv.
 • Vidtagna skyddsåtgärder och plan för hantering av massorna.
 • Beskrivning av markarbeten och sanering samt efterkontroll.
 • Avfallsmottagare, plats för avfallet.

Saneringsrapport

När en efterbehandling/sanering är avslutad ska en saneringsrapport (slutrapport) skickas in till Miljönämnden som gör en slutlig bedömning och svarar med ett beslut. Saneringsrapporten ska beskriva hela projektet inklusive målen och uppnådda resultat och innehålla uppgifter om vart förorenade massor transporterats och omhändertagits.

Sidan uppdaterad 2013-10-28 av