Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Kalkning

Malung-Sälens kommun är huvudman för de kalkningsinsatser som årligen genomförs i flera av kommunens sjöar och vattendrag. Totalt sprids det mellan 3 500 och 4 500 ton kalk per år i 18 olika åtgärdsområden. Kalkningen finansieras till största delen via statsbidrag som varje år söks hos Länsstyrelsen.

Nedfall av försurande ämnen från mänskliga luftutsläpp av svavel och kväve har medfört biologiska skador i många sjöar och vattendrag i Sverige. Sedan 1970-talet har utsläppen minskat och följaktligen har även försurningen minskat i våra vatten.

Kalkningen av sjöar och vattendrag syftar till att förbättra den försurade livsmiljön och på så vis minska de negativa effekter som denna miljö har på många organismer. Framförallt påverkar försurningen reproduktionen negativt hos många organismer som inte är anpassade till surt vatten.

I Dalarna har kalkningen pågått ända sedan slutet av 1970-talet. Kalkningen sker både i sjöar och vattendrag men även på omkringliggande våtmarker. I sjöarna sker kalkningen i huvudsak med båt medan våtmarkskalkningen uteslutande utförs med helikopter. Den kalkning som sker direkt i vattendragen utförs med så kallade doserare.

Effekterna av kalkningsinsatserna kontrolleras årligen genom vattenprovtagningar samt provfisken i sjöar och vattendrag. Vattenprovtagningen utförs i samband med högflöden under hela året medan provfiskena utförs uteslutande under sommaren.

​Det genomförs också årliga provfisken för att analysera kvicksilverhalter i fisk. Analyserna görs på gädda och abborre som fångas under vinter respektive sommar. Kontakta Miljökontoret om ytterliga upplysningar önskas gällande resultatet från genomförda provfisken och var dessa genomförs.

Sidan uppdaterad 2016-02-12 av