Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Naturvård

I Malung-Sälens kommun finns vidsträckta områden av säregen natur. Kommunen har tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna ansvar för naturvården i kommunen.

De mäktiga Sälenfjällen breder ut sig i norr med bland annat det helt nybildade naturreservatet Norra Transtrandsfjällen. Där bildas Västerdalälven, vilken är klassad som ett Natura 2000-område, och rinner sedan söderut genom hela kommunen.

På älvens västra sida är landskapet mer kuperat och väster om Lima reser sig Tandövala, som kallats Sveriges sydligaste fjäll.

På några ställen reser sig mäktiga diabasberg som har en rik granskog. Ett exempel är den imponerande Lybergsgnupen norr om Malung. Ett annat är det nyligen bildade naturreservatet Fenningberget.

Längst söderut i kommunen sträcker det geologiskt säregna Haftahedarna: ett område med sanddyner, rullstensåsar och urskog.

Olika skyddsformer

På Länsstyrelsen Dalarnas hemsida finns mer information om skyddsvärda miljöer och skyddade områden i länet (länk finns nederst på sidan). Nedan följer en kort sammanfattning av de vanligaste skyddsformerna som finns.

Natur- och kulturreservat

Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda naturområden. De kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet. I Sälenfjällen finns flera stora naturreservat som även är utpekade som riksintressen i Miljöbalken. Kulturreservat är en liknande skyddsform och ett sådant kan bildas för att skydda den kulturpräglade miljön. I kommunen finns Kvarnstensbrottet söder om Malung som är ett kommunalt inrättat kulturreservat.

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att värna om de arter och livsmiljöer som är av gemensamt intresse för EU-länderna.

Andra skyddsformer

Andra aktuella skyddsformer är till exempel djur- och växtskyddsområde, strandskyddsområde, vattenskyddsområde, naturminne och biotopskyddsområde.

Allemansrätten

I Sverige har alla rätt att vara i naturen, vilket kallas för allemansrätten. Allemansrätten är en förmån som inte finns i många andra länder.

Man kan också se den som en stor frihet. Men vår frihet får inte bli till ofrihet för andra. Allemansrätten kräver ansvar och gott omdöme. Vi får inte skada natur och djurliv, och vi måste visa hänsyn mot markägare och mot andra människor ute i naturen.

Sidan uppdaterad 2013-10-30 av