Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Sjöar och vattendrag

Från norska gränsen rinner Görälven österut till sammanflödet med Fuluälven i Fulunäs norr om Sälen och bildar där Västerdalälven.

Västerdalälven rinner genom kommunen från nordväst till sydost och bildar sedan i Djurås Dalälven tillsammans med Österdalälven. Görälven och Västerdalälven är skyddade som Natura 2000-områden.

Vattenförvaltning

I Sverige finns ett nationellt vattenförvaltningsarbete sedan 2004. Kommunen hör både till Bottenhavets och Västerhavets vattendistrikt, vilket innebär att det från kommunen sker vatten-avrinning både mot Bottenhavet och Västerhavet.

Målet med vattenförvaltningen är att alla sjöar, vattendrag och grundvatten ska ha en god status senast år 2015. Vattenförekomsterna i kommunen varierar idag mellan god och måttlig status. Du kan få mer information om statusen i sjöar och vattendrag via hemsidan för Sveriges fem vattenmyndigheter (se länk längst ner på sidan).

De sjöar och vattendrag som är drabbade av försurning kalkas regelbundet för att förbättra vattenmiljön. Vattnen i Malung-Sälens kommun har ännu inte återhämtat sig efter det försurande nedfallet under 1900-talet. Läs mer kalknings-arbetet i kommunen här.


Sidan uppdaterad 2015-08-13 av