Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Kommunal anslagstavla

Här hittar du kommunens digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset

 1. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2019-05-14
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden AU
  Paragrafer§§ 23-29
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollMSNAU 2019-05-14 §§ 23-29.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-14
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 105-137
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKatrine Abrahamsen
  Nedladdningsbart protokollKSAU 2019-05-14 §§ 105-137.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott 2019-05-02
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansHjälpmedelsnämnden Dalarna
  Paragrafer§§ 5-11
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Nedladdningsbart protokollProtokollsutdrag_Hjälpmedelsnämnden Dalarna AU 190502.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Socialnämnden 2019-05-09
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSN 2019-05-09 §§ 43-52.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Kungörelse om granskning - Mobyarna 5:9 mfl, Mobygärdet. 
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentMobyarna 5:9
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Planområdet är beläget på Mobygärdets industriområde, ca 2 km norr om Malungs centrum.

  Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för etablering av både industri och detaljhandel inom och i anslutning till det redan etablerade industriområdet vid Mobygärdet.

 6. Meddelande om antagande - Västra Gammelgårdsområdet- delen Centrala Grönområdet.
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentGammelgårdsområdet
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun beslutade 2019-05-06 § 45 att anta

  Detaljplan för Västra Gammelgårdsområdet – Delen Centrala Grönområdet, i Malung – Sälens kommun.

  Tillkännagivande av beslutet har satts upp på kommunens digitala anslagstavla 2019-05-14.

  Beslutet kan överklagas hos mark och miljödomstolen. Överklagandet ska först ges in till den myndighet som har meddelat antagandebeslutet, dvs. kommunen. Därefter överlämnar kommunen överklagandet, under förutsättning att det har inkommit i rätt tid, till mark och miljödomstolen.

  Klagomålen ska vara skriftliga och ha kommit in till kommunstyrelsen inom 3 veckor från den dag då justering av protokollet med beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

  I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas (ange t ex. beslutsdatum, ärende och paragrafnummer), varför beslutet anses oriktigt och vilken ändring som önskas. Skrivelsen ska undertecknas med namn, personnummer och postadress och skickas till:

  Malung-Sälens kommun

  Stadsbyggnadskontoret

  Box 14

  782 21 Malung

  eller via e-post till: plan@malung-salen.se

 7. Kommunfullmäktige 2019-05-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer§§ 35-49
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollKF 2019-05-06 §§ 35-49.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Räddningsnämnden 2019-05-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansRäddningsnämnden
  Paragrafer§§ 14-18
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollProtokoll RN 2019-05-06 §§ 14-18.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
Sidan uppdaterad 2019-05-10 av